Лотария зелена карта САЩ
Green Card Lottery » Лотария зелена карта САЩ » Общи условия

Регистрация
ЗЕЛЕНА КАРТА САЩ
Зелена Карта САЩ
 Регистрация
  индивидуална
  семейна

 Изисквания

 Кандидатстване

 Въпроси

 За Контакти

 Работа в САЩ

 Обучение в САЩ


Как изглеждат
актуална зелена карта
Актуална Зелена Карта

одобрена зелена карта
Одобрена зелена Карта

уевдомление за спечелване
Уведомление за спечелване


Общи Условия
ЮЕСЕЙБИО www.usabulgaria.org
Общи Условия<br>ЮЕСЕЙБИО www.usabulgaria.org

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

www.usabulgaria.org (ЮЕСЕЙБИО EOOД) е неправителствена организация и не е обвързана по никакъв начин с правителството на САЩ.

I. ПРЕДМЕТ
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „ЮЕСЕЙБИО” EOOД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет сайта www.usabulgaria.org.
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на usabulgaria.org или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: ЮЕСЕЙБИО EOOД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Иларион Драгостинов No 36 А
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1000, ул. Иларион Драгостинов No 36 А
 4. Данни за кореспонденция: гр. София 1000, ул. Иларион Драгостинов No 36 А,
  Email: usabulgaria@gmail.com
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204814226
 6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

Правила за използване на сайта

„ЮЕСЕЙБИО” EOOД (наричан по-долу "Доставчик" или "Usabulgaria.org"), като създател и собственик на този интернет сайт usabulgaria.org ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Права и отговорности на страните

Ограничение на отговорността

С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че usabulgaria.org не носи никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт и ползването на услугите Usabulgaria.org, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо usabulgaria.org за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Usabulgaria.org не гарантира, че предоставяните Услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.
Usabulgaria.org не гарантира, че предоставяните Услуги ще бъдат непрекъсваеми и винаги свободни от грешки.
Usabulgaria.org има право по своя преценка да прекратява предоставянето на Услугите.

Usabulgaria.org не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Usabulgaria.org, промени в закона, промени в процедурата по регистрация, непредоставяне навреме цялата информация на и от кандидата нужна за подаване на кандидатурата му за зелена карта; проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Usabulgaria.org.

Usabulgaria.org не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от Usabulgaria.org, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Предоставяни услуги

Участието в лотарията е безплатно!

Използвайки услугите на Usabulgaria.org, Вие заплащате такса за подаване на кандидатура за участие в Лотария Зелена Карта САЩ от ЮЕСЕЙБИО. Самото подаване на кандидатурата се извършва след официалното стартиране на Лотария Зелена Карта САЩ за съответната година.

Защита на Личните Данни

13.1. USABULGARIA.ORG има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта www.usabulgaria.org. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.
13.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от USABULGARIA.ORG.
13.3. USABULGARIA.ORG полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
13.4. USABULGARIA.ORG полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
13.5. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, USABULGARIA.ORG ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
13.6. USABULGARIA.ORG събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от USABULGARIA.ORG. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за USABULGARIA.ORG.
13.7. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до USABULGARIA.ORG на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
13.8. USABULGARIA.ORG се задължава да не разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на USABULGARIA.ORG;
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на USABULGARIA.ORG за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д/ други посочени в закона случаи.
e/ се използва за подаване на кандидатура за Лотария Зелена Карта САЩ
13.9. При използване на Уебсайта www.usabulgaria.org, USABULGARIA.ORG има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на USABULGARIA.ORG във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на USABULGARIA.ORG и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта usabulgaria.org времето прекарано на нея и др. В допълнение, USABULGARIA.ORG съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
13.10. USABULGARIA.ORG има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

Промяна на цени

Usabulgraia.org има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Usabulgraia.org има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Потребителите, които не са успели да изпратят снимките си или друга нужна информация за подаването на кандидатурите им през текущата година - автоматично се прехвърлят за участие в следващата година.

Промени в Общите Условия

6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Usabulgaria.org. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
6.2. При извършване на промени в Общите условия, Usabulgaria.org ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта usabulgaria.org. Usabulgaria.org предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.
6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 6.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до Usabulgaria.org, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Usabulgaria.org, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Usabulgaria.org за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта usabulgaria.org, при което Usabulgaria.org има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

Продължи

   
Новини за лотарията
USA Department of State
ОТ
Държавния Департамент на САЩ:
"Заявления за Зелена Карта Ще се приемат само по електронен път"
щракнете тук, за да се свържете с нашите операторки 
Вход регистрирани
E-Mail:
Парола: (забравена парола)
www.usabulgaria.org
USA Freedom Corps    White House    eGov    First Gov
партньори:LiterNet.bg Zachatie.org
Всички Права Запазени 2004 USABULGARIA.ORG
www.usabulgaria.org не е правителствена организация и не е обвързан с правителството на U.S.

Общи Условия